SlovakiaTicket Art, s.r.o., organiza�n� zlo�ka
17. novembra 14, 064 01 Star� �ubov�a

Phone: +421/52/7887081
E-mail: vstupenky@ticket-art.sk WWW: www.ticket-art.sk
Facebook: www.facebook.com/ticketartsk

REG. ID: 37937294
VAT ID: 2021759069
VAT REG. ID: SK2021759069

Bank: �eskoslovensk� obchodn� banka a.s., Michalsk� 18, 815 63 Bratislava, Slovensk� republika
Account: 4007447807 / 7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK0375000000004007447807